Right Hand Yoke Valve for Manifold

Item: TK-08

tk-08-1

Right Hand Yoke Valve for Manifold

Item: TK-08


  • Right hand yoke/din conversion valve for Manifold (item no. TK-10)
Buy Now